KILT Producció descarregar-AQUÍLicence Creative Commons :
Attribution-NonCommercial-ShareAlike
4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

You are free to:
Share — copy and redistribute the material in any medium or format
Adapt — remix, transform, and build upon the material**BY**
Attribution – You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

**NC**
NonCommercia –You may not use the material for commercial purposes.

**SA**
ShareAlike – If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
 
Project Partners


Etcharry_logo

Etcharry Formation Développement


EKE_logo

Institut Culturel Basque
Euskal Kultur Erakundea


CEFAL_logo

CEFAL


ASSR_logo

Agenzia Sanitaria
e Sociale Regionale
della Regione Emilia-Romagna


VHIR_logo

Vall d’Hebron Research Institute


ECKVRNM_logo

ECKVRNM


SPARK_logo

SPARK


NHS_logo

NHS LOTHIAN


El cor i la lògica intrínseca de KILT

La formació KILT: una dinàmica de canvi de la persona que, en primer lloc, passa per una sèrie de seqüències i experimentacions personals i professionals; les aportacions teòriques es consideren com a elements complementaris per donar suport i és la base de l’experimentació (i no pas a l’inversa).

De fet, es tracta d’una formació que aposta pel canvi, l’adaptació i el despertar permanent de la pròpia identitat i la de la persona o comunitat que s’acompanya.

La lògica es basa en el principi que qüestionar sobre un mateix, quan un accepta el seu propi descobriment, “revisitar-se”, implica interessar-se per l’altre, influeix en la postura i la imatge transmesa a l’altre; i per efecte d’eco, el porta a iniciar aquest procés d’obertura i d’intercanvi de la identitat i la cultura.

KILT és, per tant, un procés que transforma, que permet produir una evolució en el camp de les representacions i de la relació amb un mateix i amb l’altre; és un procés de reconstrucció i de reafirmació del sentit.
Així mateix, aquesta lògica ha de prendre forma i afirmar-se en la dinàmica pedagògica desplegada, fent que cada actor participant sigui mestre de la seva pròpia evolució.

KILT és una trajectòria de transformació i de canvi.

De fet, ens proposem fixar punts de referència per construir el canvi, a través dels “verbs clau de la transformació”:


Punt de partida:

Qüestionar-se

Punts de pas:

Identificar i identificar-se
Posicionar-se
Trobar-se
Descobrir
Adaptar, adaptar-se, acompanyar, promoure

Punt de sortida:

Tenir curiositat

PROCÉS KILT


D’una banda, en termes de conducta pedagògica, l’assemblatge i l’articulació dels diferents mòduls han de procedir i portar a aquest canvi. D’altra banda, cada eina (entenem per eina, un temps construït d’immersió, posades en situació, exercicis de simulació o jocs de rol) respon amb aquesta mateixa lògica del procés de sentit, és a dir, permetre al professional format travessar els diferents estats de la transformació (qüestionar-se, identificar i identificar-se, posicionar-se, trobar-se, descobrir, adaptar, adaptar-se, acompanyar, promoure; tenir curiositat).

Per fer una presentació simplificada, l’estructura de la formació proposada s’organitza de manera clàssica, lineal i per seqüències; tot i que es tracta d’una dinàmica de transformació que més aviat correspon a una seqüència en “bucle” i a una congruència acumulativa de canvi i d’evolució dels qüestionaments, de les representacions i de les actituds individuals i col·lectives.El projecte KILT i la seva continuïtat a través del “Knowledge Identity Language Team”, del qual se’n deriva, es basa en les dificultats viscudes pels professionals del sector medicosocial, respecte a la relació personal que s’ha d’iniciar, establir i viure amb les persones que han d’acompanyar.

Diversos socis europeus (institucions de formació, estructures de suport social i professional, centres de salut, institucions de tutela …) també s’han preguntat sobre les dificultats que tenen aquests professionals per establir una relació com més eficient millor, humanament respectuosa, de caràcter sociocultural inherent a les persones que han d’atendre i acompanyar.


De fet, la capacitat de construir una relació sòlida, completa i equilibrada amb la persona acompanyada és una competència bàsica fonamental que el professional ha d’implementar.

 

Per permetre desenvolupar aquest aspecte específic i complementari, que es discuteix actualment en els diferents plans d’estudi europeus de formació en treball sanitari i social, cal enfortir el reconeixement de les identitats culturals i lingüístiques, així com situacions complexes, en el desenvolupament de metodologies d’acompanyament en la intervenció social.Això es tradueix en produir i mòduls de formació i eines pedagògiques adaptades, destinades a enfortir les habilitats i capacitats de les “ocupacions blanques” mèdiques i socials, per construir una relació amb l’Altre que integri les especificitats culturals i lingüístiques de l’usuari o beneficiari.

Aquesta consideració promou d’ara endavant la connexió i la construcció de vincles socials i professionals entre els vulnerables i els interessats en l’acció social, responsables del seu acompanyament diari. Així mateix, facilita la posada en marxa d’ocupació sostenible i acció professional d’aquests professionals en les àrees locals específiques i/o en espais multiculturals i/o multiètnics.


Socis


Etcharry_logo

Etcharry Formation Développement


EKE_logo

Institut Culturel Basque
Euskal Kultur Erakundea


CEFAL_logo

CEFAL


ASSR_logo

Agenzia Sanitaria
e Sociale Regionale
della Regione Emilia-Romagna


VHIR_logo

Vall d’Hebron Research Institute


ECKVRNM_logo

ECKVRNM


SPARK_logo

SPARK


NHS_logo

NHS LOTHIAN


 

Documents per a descarregar AQUÍ

 


Soyez les bienvenus sur le chemin de la transformation et du changement !

Nous vous invitons à partager avec nous votre expérience de mise en scène du processus pédagogique KILT, de même que vos questions, vos réflexions ou les évolutions apportées à cette production.

Contact :

ETCHARRY – 05 59 65 72 82
f.hastaran@afmr-etcharry.com

EKE-ICB – 05 59 93 25 25
lekumberri@eke.eusUn « team » pour la dynamique KILT :

S’inscrivant en droite ligne et créé à l’issue
du projet transnational menée d’octobre 2013 à octobre 2015, le TEAM KILT se donne pour objectifs de :

  • Amplifier la dissémination des outils pédagogiques créés ;

  • Permettre à tout acteur du monde social qui le souhaite de faire vivre, évoluer et adapter ces mêmes outils au regard des besoins des professionnels et des populations qui pourront en être bénéficiaires ;

  • Garantir la cohérence pédagogique et stratégique dans ces évolutions, en assurant une coordination et une mise en synergie des acteurs associés à cette réflexion.

Ainsi, le TEAM créé avec les premiers acteurs de la démarche KILT s’ouvre à tout acteur intéressé, s’ouvre à vous !

Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez télécharger ICI le texte de la convention de partenariat adopté par ses membres fondateurs et contacter les partenaires dont les coordonnées s’affichent sur la gauche de cette page. Soyez les bienvenus.La production KILT est à télécharger ICILicence Creative Commons :
Attribution – Pas d’utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions
4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Vous êtes autorisé à :
Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats
Adapter — remixer, transformer et créer à partir du materiel**BY**
Attribution – Vous devez accorder le crédit, fournir un lien à la licence et indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez le faire de manière raisonnable, mais pas d’une façon qui suggère que le donneur de licence vous approuve, vous ou votre utilisation.

**NC**
Pas d’Utilisation Commerciale – Vous n’êtes pas autorisé à faire un
usage commercial de cette œuvre, de tout ou partie du matériel la composant.

**SA**
Partage dans les Mêmes Conditions – Dans le cas où vous effectuez un remix, que vous transformez, ou créez à partir du matériel composant l’œuvre originale, vous devez diffuser l’œuvre modifiée dans les même conditions, c’est à dire avec la même licence avec laquelle l’œuvre originale a été diffusée.

Le cœur et la logique intrinsèque de KILT

La formation KILT : une dynamique de changement de la personne qui passe avant tout par un enchaînement de séquences d’expérimentations perso-professionnelles.

Les apports théoriques sont envisagés comme des éléments complémentaires venant appuyer le socle de l’expérimentation (et non l’inverse).
Il s’agit d’une formation qui vise le changement, l’adaptation et l’éveil permanent de sa propre identité et de celle de la personne (ou de la communauté) accompagnée.

La logique KILT s’appuie sur le postulat que se mettre en questionnement, accepter de se redécouvrir conduit à la curiosité de l’autre, influe sur la posture et l’image transmise à l’autre, incitant ce dernier à enclencher le même processus d’ouverture et de partage.

KILT est donc un processus qui transforme, qui produit une évolution quant au champ des représentations et de la relation à soi et à l’autre : c’est un processus de reconstruction et de réaffirmation du sens. Il prend sa forme et s’affirme dans la dynamique pédagogique déployée, amenant chaque participant à être maître de son propre cheminement.

KILT est une trajectoire de transformation et de changement.

Nous proposons de fixer des repères pour la construction du changement, à travers des « verbes clefs de la transformation » :


Point de départ :

Se questionner

Point de départ :

Identifier et s’identifier
Se positionner
Rencontrer
Découvrir
Adapter, s’adapter, accompagner, promouvoir

Point de départ :

Rester en curiosité

Le cœur et la logique intrinsèque de KILTEn termes de conduite pédagogique, d’une part l’articulation des différents modules, d’autre part chaque outil (nous entendons par outil : un temps construit d’immersion, des mises en situation, des exercices de simulation ou des jeux de rôle) doit procéder et conduire à ce changement, à savoir permettre au professionnel formé de traverser les différents états de la transformation (se questionner ; identifier et s’identifier ; se positionner ; rencontrer ; découvrir ; adapter, s’adapter, accompagner, promouvoir ; rester en curiosité).

Pour simplifier la présentation, l’architecture de formation est retranscrite de manière classique, séquencée et linéaire. il reste néanmoins clair que la dynamique de trans-formation relève davantage d’un enchaînement en « boucle », d’une congruence cumulative de changement et d’évolution des questionnements, représentations et attitudes individuelles et collectives.Le projet KILT et sa pérennisation au travers du « Knowledge Identity Language Team » qui en a découlé, reposent sur le constat de difficultés vécues par des professionnels du secteur médico-social, au regard de la relation personnelle qui doit être initiée, établie, vécue avec les personnes faisant l’objet de leur accompagnement.

Divers partenaires européens (organismes de formation, structures d’accompagnement socioprofessionnel, structures de santé, institutions de tutelle…) se sont ainsi interrogés sur les difficultés, pour ces professionnels, à établir une relation la plus efficiente possible, humainement respectueuse des caractères socioculturels intrinsèques des personnes rencontrées et accompagnées.


De fait, l’aptitude à instaurer une relation forte, entière et équilibrée avec la personne accompagnée est une compétence première, essentielle, que le professionnel doit mettre en oeuvre.

 

Il s’agit, pour permettre de développer cet aspect spécifique et complémentaire à ce qui est actuellement abordé dans les différents cursus européens de formation en travail sanitaire et social, de renforcer la prise en compte des identités culturelles et linguistiques, de même que des situations complexes, dans l’élaboration des méthodologies d’accompagnement en intervention sociale.Ceci s’est traduit par la production de modules de formation et de kits pédagogiques adaptés, visant à développer et renforcer les compétences et capacités des « emplois blancs » médicaux et sociaux, pour la construction d’une relation à l’Autre qui intègre les spécificités culturelles et linguistiques de l’usager ou bénéficiaire.

Cette prise en compte favorise désormais la connexion et la construction de lien social et professionnel entre personnes vulnérables et intervenants de l’action sociale, en charge de leur accompagnement au quotidien. Elle facilite également la mise à l’emploi durable et l’action professionnelle de ces professionnels au sein de territoires locaux spécifiques et/ou dans des espaces de contexte multiculturel et/ou multi-ethniques.


Partenaires du projet


Etcharry_logo

Etcharry Formation Développement

Organisme appuyant et accompagnant les changements et les projets des personnes, des organisations et des territoires
(Pays Basque – FR)


EKE_logo

Institut Culturel Basque
Euskal Kultur Erakundea

Organisme chargé par les institutions publiques de soutenir la culture d’expression basque
(Pays Basque – FR)


CEFAL_logo

CEFAL

Organisme de formation en travail social et d’accompagnement socioprofessionnel de Bologne (IT)


ASSR_logo

Agenzia Sanitaria
e Sociale Regionale
della Regione Emilia-Romagna

Institution publique régionale en charge de la politique sanitaire et sociale en Emilie Romagne (IT)


VHIR_logo

Vall d’Hebron Research Institute

Fondation associée à l’hôpital de Barcelone, travaillant au contact des populations immigrées
(Catalogne – ES)


ECKVRNM_logo

ECKVRNM

Organisme à caractère social travaillant auprès des populations rom à Kosice (SK)


SPARK_logo

SPARK

Structure de formation en travail social de Kosice (SK)


NHS_logo

NHS LOTHIAN

Organisme public apportant des services de santé gratuits et universels, dans un principe d’égalité à l’accès pour tous (Ecosse – UK)


nadpis clanok en

The KILT project was established to address the challenges facing health and social care professionals with regards to providing an effective and culturally competent service to all their patients and service users.

8 organisations from 5 EU countries, with a diverse range of remits across education, health and social care, have come together to devise solutions to some of these difficulties.

Professionals in health and social care work on a daily basis with individuals who face particular problems arising from their marginalised position and status in society – these are often exacerbated by poor health which in itself can result from structural factors such as age, gender, ethnicity etc. Examples of such groups include Roma people in Slovakia, new migrants to Bologna, and older Basque people who may also have disabilities or be otherwise dependent.

Consequently the ability of the professional to develop a strong and respectful therapeutic relationship is essential. Professional education and training programmes should ensure development of the necessary skills and competencies to enable health and social care workers to deliver effective care – that is, which takes account of the complexity of peoples’ lives and the diverse factors, including cultural identity, that influence the ways in which they receive and understand care.

KILT aims to develop training modules and resources which can promote the development of these skills, and facilitate a holistic and person centred approach.

This recognition of the circumstances and wider social context in which people live their lives, and of different cultural identities, is important in connecting service providers with the most vulnerable. It may also facilitate the effectiveness of interventions and interactions within contexts or localities where there is a high proportion of people from marginalised groups, for example.

It is anticipated that the results of the KILT partnership will provide some tools and materials which may be used in training, with a view both to embedding these concepts within professional courses and educational institutions, and establishing a network of professionals able to deliver and promote them.

THE PROJECT AIMS TO

STRENGTHEN awareness of cultural identities and complex situations in drawing up methodologies for social care interventions based on an integrated approach which places the service user at the centre, so as to ensure a comprehensive and co-ordinated re¬sponse.

EMPHASIZE the importance of the therapeutic relationship and develop the capacity of health and social care workers to deliver effective and culturally competent care to all.

FACILITATE the long-term employment of people from minority ethnic and migrant groups in mainstream health and social care organisations.

TIME LINE AND KEY STAGES

Project phases

PARTENAIRES

Etcharry_logo
Etcharry Formation Développement

Organisation providing support to initiatives at individual, organisational and regional level, to build long term capacity (Basque Country – FR)

ASSR_logo
Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale della Regione Emilia-Romagna

Regional agency which promotes and supports the integration of health and social care (IT)

SPARK_logo
SPARK

Private education and social academy in Kosice (SK)

NHS_logo
NHS LOTHIAN

Public organization providing free and universal health services in a principle of equal access for all (Scotland – UK)

EKE_logo
Institut Culturel Basque – Euskal Kultur Erakundea

Organization charged by public institutions to support the Basque culture and facilitate its expression (Basque Country – FR)

CEFAL_logo
CEFAL

Organisation for professional training which operates in the field of social work and professional development, based in Bologna (IT)

ECKVRNM_logo
ECKVRNM

Non-profit organizations implementing projects to promote the culture and education of the Roma minority, Kosice (SK)

VHIR_logo
Vall d’Hebron Research Institute

The Institute is affiliated to the hospital of Barcelona, and works with local migrant populations. (Catalonia – SP)


nadpis clanok_IT

Il progetto Kilt si basa sulle difficoltà che incontrano i professionisti del settore sanitario e sociale, rispetto alla relazione personale che deve essere avviata, stabilita, sostenuta con l’utente.


Vari partner europei (istituti di formazione, strutture di sostegno sociale e professionale, strutture sanitarie, istituti di tutela …) si sono interrogati sulle difficoltà che incontrano i professionisti per stabilire una relazione che sia il più possibile efficiente, ed umanamente rispettosa delle caratteristiche socio-culturali intrinseche delle persone incontrate e accompagnate.

Molti lavoratori sociali si trovano quotidianamente a contatto con popolazioni portatrici di realtà socio-culturali proprie, come i Rom in Slovacchia, i migranti a Bologna, persone anziane o non autosufficienti nelle valli montane dei Paesi Baschi … Persone che, nella maggior parte dei casi, vivono una situazione difficile in considerazione del loro stato fisico, psicologico e sociale.

Pertanto, la capacità di costruire un rapporto forte, pieno ed equilibrato con la persona supportata è una competenza primaria, essenziale, che il professionista deve isviluppare. Per sviluppare questo aspetto specifico e complementare al percorso di studi delle professioni sanitarie e sociali, e per elaborare metodologie di intervento sociale, si dovrà rafforzare la capa-cità di riconoscere le identità dell’altro nonché la capacità di lettura delle situazioni complesse in ottica pro-attiva.


Si propone perciò la produzione e la sperimentazione di moduli di formazione e kit didattici atti a sviluppare e rafforzare le competenze e le capacità “degli operatori” in campo sanitario e sociale, per costruire un rapporto con l’Altro che tenga conto delle specificità culturali e linguistiche dell’utente.

Questa considerazione delle identità culturali e delle situazioni complesse promuoverà il collegamento e la costruzione di legami sociali e professionali tra persone vulnerabili e professionisti dell’azione sociale, faciliterà l’azione di questi professionisti in specifiche aree locali ed in contesti multiculturali e / o multi-etnici.

Le produzioni pedagogiche che ne deriveranno e strumenti di comunicazione creati per questo scopo permetteranno di informare scuole, centri di formazione e università che intervengono nella formazione dei professionisti, con l’obiettivo di proporre un’integrazione nei curricula formativi di questi nuovi concetti e metodi di insegnamento. Ma anche per avviare la strutturazione di una rete europea di professionisti e facilitare l’appropriazione di tali concetti.

LE FINALITA DEL PROGETTO

SVILUPPARE la capacità di prendere in considerazione le identità culturali e le situazioni complesse nello sviluppo di metodologie di accompagnamento nell’intervento sociale, basandosi su un “approc-cio integrato dell’azione sociale”, che pone l’utente al centro dell’intervento e sviluppa una rete di apporti per garantire risposte unitarie a bisogni complessi.


SOSTENERE il collegamento e la costruzione di legami sociali e professionali tra persone vulnerabili e professionisti che intervengono nell’azione sociale e sanitaria.


FACILITARE l’utilizzo sostenibile dei pro-fessionisti nelle specifiche aree locali e nei contesti multiculturali e / o multi-etnici.


TAPPE PRINCIPALI DEL PROGETTO KILT

IT

PARTNERS


Etcharry_logo

Etcharry Formation Développement

Organismo per il sostegno e l’accompagnamento di persone, organizzazioni e territori (Paesi Baschi – FR)


ASSR_logo

Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale della Regione Emilia-Romagna

Agenzia regionale di supporto tecnico a sostegno del servizio sanitario regionale e del sistema integrato dei servizi sociali (IT)


SPARK_logo

SPARK

Struttura formativa ne lavoro sociale di Kosice (SK);


NHS_logo

NHS LOTHIAN

Struttura ospedaliera pubblica di Edimburgo, che lavora a contatto con popolazioni immigrate (Scozia – Regno Unito)


EKE_logo

Institut Culturel Basque – Euskal Kultur Erakundea

Organismo incaricato da istituzioni pubbliche di sostenere la cultura e la lingua basca (Paesi Baschi – FR)


CEFAL_logo

CEFAL

Ente di formazione professionale che opera per nel campo del lavoro sociale e nell’accompagnamento socio-professionale a Bologna (IT)


ECKVRNM_logo

ECKVRNM

Organizzazione sociale che lavora con le popolazioni Rom a Kosice (SK)


VHIR_logo

Vall d’Hebron Research Institute

Fondazione associata all’ospedale di Barcellona, che lavora a contatto con popolazioni immigrate (Catalogna – ES)nadpis clanok_EU

KILT egitasmoa arazo batetik abiatu da, hau da, gizarte-medikuntza arloko profesionalek maiz aurkitzen dituzten zailtasunetatik, laguntzen dituzten pertsonekiko harreman pertsonalean.


Gizarte langile franko egunero beren errealitate soziokulturalak dituzten populazioekin harremanetan dira. Hala nola Eslovakiako ijitoekin, Boloniara berrikitan heldu diren migratzaileekin, besteen meneko diren Euskal Herriko adinekoekin… Pertsona hauek gehienek egoera traumatikoa bizi dute ikusiz haien egoera fisiologikoa, psikologikoa eta soziala.

Europar partaide desberdinak (formakuntza erakundeak, laguntza sozioprofesional egiturak, osasun-egiturak, geriza erakundeak…) galdezkatu dira profesional horiek duten zailtasunaz lagundu pertsonaren berezko izaera soziokulturala errespetatzen duen harreman ahal bezain eraginkorra sortzeko.

Hortik argi eta garbi agertu zaie harreman azkarra, osoa eta orekatua finkatzeko ahalmena profesionalak bereganatu behar duen lehen lehena dela. Gaitasun berezi eta osagarri honen garatzeko gaur egungo osasun-gizarte alorreko europar formakuntzetan, kultura eta hizkuntza nortasunak baita ere egoera konplexuak kondutan hartu behar dira erakasten diren laguntza metodologia guzietan.


Hortarako, formakuntza modulu eta kit pedagogiko egokiak ekoiztea ezinbestekoa da, besteekin harremanetan sartzeko, haien kultura eta hizkuntza berezitasunak integratuz.

Hizkuntza nortasuna eta egoera konplexuak kontuan hartzeak, lagundua eta laguntzailearen arteko harremana soziala eta profesionala piztuko eta azkartuko du. Profesionalen lanbide iraunkortasuna eta ekintza erraztuko du lurralde berezien baitan eta/edo multikulturalak eta/edo multietnikoak diren guneetan.

Kilt egitasmotik aterako diren ekoizpen eta komunikazio tresnei esker, kontzeptu eta metodo pedagogiko berriak sartuko dira osasun eta gizarte alorretako eskolen, formakuntza zentroen eta unibertsitateen ikasgaietan. Eta eragile profesionalen arteko europar sare bat egituratuko da, berritasun horietaz osoki jabetzeko.

PROIEKTUAREN HELBURUAK

Gizarte alorreko laguntza metodologiak sortzean kultura nortasunak eta egoera konplexuak gehiago kontuan hartu, bereziki “gizarte ekintzaren ikuspegi integratu” batean bermatuz erran nahi baita pertsona dispositiboaren erdian ezarriz eta erantzun orokorren aldeko ekarpenak garatuz.


Lotura soziala eta profesionala indartu pertsona ahulen eta haien eguneroko laguntzaren ardura dutenekin.


Profesional horien lanbide iraunkortasuna erraztu lurralde berezien baitan eta/edo multikulturalak eta/edo multi-etnikoak diren guneetan.


KILT EGITASMOAREN ETAPA NAGUSIAK

etapu projektu EU

PARTAIDEAK


Etcharry_logo

Etxarriko Formakuntza eta Garapena

Pertsona, erakunde eta lurraldeen proiektuak eta aldaketak laguntzen dituen antolakundea (Ipar Euskal Herria)


ASSR_logo

Emilia-Romagna Eskualdeko Osasun Agentzia

Emilia-Romagnan osasun eta gizarte politikaren ardura duen eskualdeko instituzio publikoa (Italia)


SPARK_logo

SPARK

Kosiceko gizarte alorreko formakuntza egitura (Eslovakia)


NHS_logo

NHS LOTHIAN

Dohainik, unibertsalak eta denen esku diren osasun-zerbitzuak ekartzen dituen erakunde publikoa (Eskozia)


EKE_logo

Euskal Kultur Erakundea

Instituzio publikoek euskal kultura sostengatzeko ardura eman dioten erakundea (Ipar Euskal Herria)


CEFAL_logo

CEFAL

Gizarte eta laguntza sozioprofesional alorreko formakuntza erakundea (Bolonia, Italia)


ECKVRNM_logo

ECKVRNM

Ijitoak laguntzen dituen gizarte alorreko erakundea (Kosice, Eslovakia)


VHIR_logo

Vall d’Hebron Research Institute

Bartzelonako ospitaleari juntatua den fundazioa, immigratuekin lan egiten duena (Katalunia)nadpis clanok_SK

Projekt KILT vychádza zo zistení ťažkostí, ktoré zažívajú profesionáli zo zdravotno – sociálneho sektora z pohľadu osobného vzťahu, ktorý musia títo profesionáli založiť, etablovať a prežívať s osobami tvoriacimi objekt ich sprevádzania.


Rôzni európski partneri (vzdelávacie zariadenia, štruktúry socioodborného sprevádzania, zdravotnícke štruktúry, tútorské inštitúcie…) si teda kladú otázky o reálnych ťažkostiach týchto profesionálov pri vytváraní čo najefektívnejšieho ľudského vzťahu, rešpektujúceho vnútorné sociokultúrne charaktery ľudí, s ktorými sa stretávajú a ktorých sprevádzajú.

Mnohí sociálni pracovníci každodenne prichá-dzajú do kontaktu s populáciami, nesúcimi ich vlastné sociokultúrne reality. Sú to napríklad Rómovia na Slovensku, migranti novoprichádzajúci do Bologne, staršie alebo závislé osoby v údoliach Baskických hôr…Osoby, ktoré navyše vo väčšine prípadov zažívajú traumatickú situáciu s ohľadom na ich fyziologický, psychologický a sociálny stav.

Preto, schopnosť nastoliť silný, zdravý a vyrovnaný vzťah so sprevádzanou osobou je prvou základnou zručnosťou, ktorú musí profesionál implementovať. Pre umožnenie rozvíjania tohto špecifického aspektu, doplňujúceho aktuálny obsah rôznych, v európskych krajinách už zavedených, vzdelávacích kurzoch a programoch zameraných na zdravotnú a sociálnu prácu, ide o posilnenie zohľadnenia kultúrnych a lingvistických identít ako aj komplexných situácií, pri spracovaní metodológií sprevádzania v sociálnej intervencii.


Zámerom je vytvorenie a predstavenie špeci-fických vzdelávacích modulov a adaptovaných pedagogických nástrojov zameraných na rozvíjanie a posilňovanie spôsobilostí a schopností zdravotných a sociálnych povolaní, pre skonštruovanie VZŤAHU S DRUHÝM, integrujúceho kultúrne a lingvistické špecifiká používateľa alebo príjemcu.

Toto vzatie do úvahy kultúrnych identít a komplexných situácií podporí spojenie a konštrukciu sociálneho a profesného puta medzi zraniteľnými osobami a interventmi sociálnej akcie poverenými ich každodenným sprevádzaním. Uľahčí sa ním trvalo udržateľné vykonávanie povolania týchto profesio-nálov vo vnútri špecifických lokálnych území a/alebo v prostrediach s multikulturálnym a/alebo multietnic-kým kontextom.

Pedagogické produkty, ktoré z toho vyplynú a komunikačné nástroje vytvorené za týmto účelom umožnia informovať a vybaviť nástrojmi školy, centrá vzdelávania a univerzity, ktoré operujú v tejto oblasti tak, aby integrovali tieto nové koncepty a pedagogické metódy v ich vzdelávacích kurzoch, a zároveň iniciovať štrukturáciu európskej siete profesných aktérov s cie-ľom podpory plného osvojenia nových schopností a zručností.

ÚČELY PROJEKTU

POSILNIŤ vzatie do úvahy kultúrnych identít a komplexných situácií pri vypracovaní metodológií sprevádzania v sociálnej intervencii, opierajúc sa predovšetkým o „integrovaný prístup sociálnej akcie“, umiestňujúc jedinca do centra záujmu a rozvíjajúc časovanie vkladov, aby sa zabezpečila konštrukcia globálnych odpovedí.


PODPORIŤ spojenie a výstavbu sociálnych a profesných väzieb medzi zraniteľnou osobou a interventom sociálnej akcie povereným jej každo-denným sprevádzaním.


UĽAHČIŤ, trvalo udržateľným spôsobom, vykonávanie povolania týchto profesionálov v rámci špecifických lokálnych území a/alebo v prostrediach s multikultúrnym kontextom.


HLAVNÉ ETAPY PROJEKTU

etapy_projektu_sk

PARTNERI


Etcharry_logo

Etcharry Formation Développement

Inštitúcia podopierajúca a sprevádzajúca zmeny a projekty osôb, organizácií a území (Baskicko – FR)


ASSR_logo

Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale della Regione Emilia-Romagna

Regionálna verejná inštitúcia poverená zdravotnou a sociálnou politikou regiónu Emilie Romagne (IT)


SPARK_logo

SPARK

Súkromná pedagogická a sociálna akadémiav Košiciach (SK)


NHS_logo

NHS LOTHIAN

Verejná inštitúcia poskytujúca bezplatné a všeobecné zdravotné služby, založené na princípe rovnosti v prístupe ku všetkým (Škótsko – UK)


EKE_logo

Institut Culturel Basque – Euskal Kultur Erakundea

Organizácia poverená verejnými inštitúciami k podpore kultúry baskického vyjadrenia (Baskicko – FR)


CEFAL_logo

CEFAL

Inštitút vzdelávania sociálnej práce a socioodborného sprevádzania v Boloni (IT)


ECKVRNM_logo

ECKVRNM

Nezisková organizácia realizujúca projekty na podporu kultúry a vzdelávania rómskej národnostnej menšiny, Košice (SK)


VHIR_logo

Vall d’Hebron Research Institute

Organizácia pridružená k nemocnici mesta Barcelona, pracujúca s populáciami imigrantov (Katalánsko – ES)nadpis clanok_FR

Le projet KILT repose sur le constat de difficultés vécues par des professionnels du secteur médico-social, au regard de la relation personnelle qui doit être initiée, établie, vécue avec les personnes faisant l’objet de leur accompagnement.


Divers partenaires européens (organismes de formation, structures d’accompagnement socioprofessionnel, structures de santé, institutions de tutelle…) s’interrogent ainsi sur les difficultés, pour ces professionnels, à établir une relation la plus efficiente possible, humainement respectueuse des caractères socioculturels intrinsèques des personnes rencontrées et accompagnées.

Ainsi, de nombreux travailleurs sociaux se trouvent, quotidiennement, au contact de populations porteuses de réalités socioculturelles propres. Comme les Roms en Slovaquie, les migrants nouvellement arrivants à Bologne, les personnes âgées ou dépendantes dans les vallées de montagne du Pays Basque… Personnes qui, de plus et pour la plupart, vivent une situation traumatique compte-tenu de leur état physiologique, psychologique et social.

De ce fait, l’aptitude à instaurer une relation forte, entière et équilibrée avec la personne accompagnée est une compétence première, essentielle, que le professionnel doit mettre en œuvre. Il s’agit, pour permettre de développer cet aspect spécifique et complémentaire à ce qui est actuellement abordé dans les différents cursus européens de formation en travail sanitaire et social, de renforcer la prise en compte des identités culturelles et linguistiques, de même que des situations complexes, dans l’élaboration des méthodologies d’accompagnement en intervention sociale.


Ceci passera par la production et la mise en scène de modules de formation et de kits pédagogiques adaptés, visant à développer et renforcer les compétences et capacités des « emplois blancs » médicaux et sociaux, pour la construction d’une relation à l’Autre qui intègre les spécificités culturelles et linguistiques de l’usager ou bénéficiaire.

Cette prise en compte des identités culturelles et des situations complexes favorisera la connexion et la construction de lien social et professionnel entre personnes vulnérables et intervenants de l’action sociale, en charge de leur accompagnement au quotidien. Elle facilitera la mise à l’emploi durable et l’action professionnelle de ces professionnels au sein de territoires locaux spécifiques et/ou dans des espaces de contexte multiculturel et/ou multi-ethniques.

Les productions pédagogiques qui en découleront et les outils de communication créés à cet effet permettront d’informer et d’outiller les écoles, centres de formation et universités qui interviennent dans ce domaine, afin d’intégrer ces nouveaux concepts et méthodes pédagogiques dans leurs cursus de formation. Mais, également, d’initier la structuration d’un réseau européen d’acteurs professionnels afin d’en favoriser leur pleine appropriation.

LES FINALITES DU PROJET

RENFORCER la prise en compte des identités culturelles et des situations complexes dans l’élaboration des méthodologies d’accompagnement en intervention sociale, en s’appuyant notamment sur une « approche intégrée de l’action sociale » plaçant le sujet au centre du dispositif et développant une conjugaison d’apports afin de garantir la construction de réponses globales.


APPUYER la connexion et la construction de lien social et professionnel entre personnes vulnérables et intervenants de l’action sociale et sanitaire en charge de leur accompagnement au quotidien.


FACILITER la mise à l’emploi de manière durable de ces professionnels au sein de territoires locaux spécifiques et/ou dans des espaces de contexte multiculturel et/ou multi-ethniques.


LES GRANDES ETAPES DU PROJET

etapes du projet_FR

PARTENAIRES


Etcharry_logo

Etcharry Formation Développement

Organisme appuyant et accompagnant les changements et les projets des personnes, des organisations et des territoires (Pays Basque – FR)


ASSR_logo

Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale della Regione Emilia-Romagna

Institution publique régionale en charge de la politique sanitaire et sociale en Emilie Romagne (IT)


SPARK_logo

SPARK

Structure de formation en travail social de Kosice (SK)


NHS_logo

NHS LOTHIAN

Organisme public apportant des services de santé gratuits et universels, dans un principe d’égalité à l’accès pour tous (Ecosse – UK)


EKE_logo

Institut Culturel Basque – Euskal Kultur Erakundea

Organisme chargé par les institutions publiques de soutenir la culture d’expression basque (Pays Basque – FR)


CEFAL_logo

CEFAL

Organisme de formation en travail social et d’accompagnement socioprofessionnel de Bologne (IT)


ECKVRNM_logo

ECKVRNM

Organisme à caractère social travaillant auprès des populations rom à Kosice (SK)


VHIR_logo

Vall d’Hebron Research Institute

Fondation associée à l’hôpital de Barcelone, travaillant au contact des populations immigrées (Catalogne – ES)